Skip to main content

De extra Algemene Ledenvergadering: een impressie

Gepubliceerd op:
donderdag 01-10-2015
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

De extra Algemene Ledenvergadering: een impressie

Vrijdagmiddag 25 september 2015 heeft een extra algemene ledenvergadering plaatsgevonden om te praten over Actieplan Lokale Rekenkamers, zoals dat door de Minister van BZK aan de 2e kamer is gezonden in juli. Het was een vergadering met een grote opkomst waar op betrokken en bevlogen wijze met elkaar is gedebatteerd over het plan van de minister.

Het was de bedoeling om te praten over een mogelijke brief van de NVRR aan de 2e Kamer, als antwoord op het Actieplan. Het bestuur had dat voorgesteld omdat er een mondelinge behandeling van het Actieplan door de Kamer werd verwacht. In de laatste weken voor de vergadering leek het er op dat er alleen een schriftelijke behandeling plaats zou vinden in aanloop naar de wetsaanpassing. In dat traject is er iets meer tijd beschikbaar en zal de NVRR ook formeel gehoord gaan worden. Reden om op voorstel van het bestuur de voorliggende concept brief in te trekken en de ingediende amendementen niet te bespreken.

Om te zorgen dat er niet over ons, maar met ons wordt gesproken over de toekomst van Lokale rekenkamers  is de vergadering gebruikt om te komen tot een verenigingsstandpunt dat gedragen wordt door de leden. Nadat we met elkaar een aantal belangrijke aspecten van het Actieplan waarover binnen onze vereniging verschillend wordt gedacht hadden geïnventariseerd, zijn vervolgens over die aspecten meningen uitgewisseld en besproken. Door  de ALV is ook over deze aspecten gestemd en zijn standpunten ingenomen. De uitkomst van de ALV  wordt door het bestuur verwerkt in een concept standpunt van de NVRR. Qua procedure is het de bedoeling dat het concept standpunt nog in kringen zal worden besproken en dat het nog schriftelijk aan de leden zal worden voorgelegd om te toetsen of het bestuur de uitslag van deze extra  ledenvergadering op een goede manier heeft vastgelegd.

Volgens de laatste informatie (1 okt.) is het niet uitgesloten dat de 2e kamer zijn procedure bijstelt en dat er toch nog een mondelinge bespreking komt.  Het bestuur zal dan wellicht  eerder in actie moeten komen dan gedacht. Dat betekent dat er dan waarschijnlijk geen tijd is voor een uitvoerige bespreking met de kringen. De schriftelijk ronde ter toetsing van de brief zullen we in ieder geval wel houden. Het concept standpunt kunt u dus snel van ons verwachten.

Tot slot nog – vooruitlopend op het concept standpunt – kort op een rijtje waarover is gesproken.

Eenduidigheid. Vinden wij het nodig dat het onderscheid in benaming  tussen  de rekenkamer en rekenkamerfunctie uit de wet wordt gehaald en er eenduidige voorwaarden worden gesteld?

De ALV vindt van wel. Hierbij is meermaals opgemerkt dat eenduidigheid zeker niet hoeft te leiden tot eenvormigheid en dat dat ook niet bedoeld wordt. Als alternatieve naam is voorgesteld  De Gemeentelijke Rekenkamer.

Raadsleden in de rekenkamer. Vinden wij dat het mogelijk moet blijven dat raadsleden deel uitmaken van deze Gemeentelijke Rekenkamer?

De ALV wil dat dit mogelijk blijft (mogelijk: wederom geen eenvormigheid), met als voorwaarden dat de voorzitter een extern lid moet zijn en  dat ook de  meerderheid van de leden extern moet zijn.

Budget. De ALV vindt  dat  de toedeling van het budget voor een ‘gemeentelijke rekenkamer’ minder vrijblijvend gemaakt moet worden. Het heeft zeker niet de voorkeur dat in normbedrag per inwoner vast te leggen. Voorgesteld werd nader onderzoek te doen naar een norm, gerelateerd aan  het gemeentefonds of de algemene uitkering.

Kwaliteit van het rekenkamerwerk. De ALV is voorstander van het verder intensiveren en uitbreiden van activiteiten ten behoeve van de eigen kwaliteit(en) en kwaliteit van de producten. In die zin wordt de uitgestoken hand van de Minister graag aangenomen.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.