Skip to main content

Algemene Rekenkamer roept Tweede Kamer op tijd en ruimte te geven aan uitvoeringsinstanties pgb

Gepubliceerd op:
maandag 16-11-2015
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Algemene Rekenkamer roept Tweede Kamer op tijd en ruimte te geven aan uitvoeringsinstanties pgb

Gemeenten zijn intensief betrokken bij de aanpak en oplossingen voor de nieuwe systematiek met het persoonsgebonden budget (pgb) die sinds 1 januari wordt gehanteerd. Onlangs heeft de Algemene Rekenkamer in een brief aan de Tweede Kamer en aan de betrokken bewindspersonen uit het kabinet een tussenstand gegeven.
In de brief van 29 oktober 2015 benadrukt de Algemene Rekenkamer dat gewerkt wordt aan een realistische uitvoering, want de uitvoeringsproblemen zijn complex en niet snel op te lossen. De Algemene Rekenkamer benoemt enkele aandachtspunten waar het Rijk rekening mee moet houden. Zo verdienen aspecten van uitvoering, inrichting en sturing nog aandacht, zodat zorgverleners verzekerd zijn van tijdige betaling voor geleverde diensten aan burgers die via een pgb zorg inkopen.
In de brief wordt de Tweede Kamer opgeroepen de betrokken uitvoeringsorganisaties, waaronder de Sociale Verzekeringsbank, gemeenten en zorgkantoren de tijd en ruimte te geven om de samenwerking in de keten beter te laten functioneren. De staatssecretaris van VWS wordt gevraagd om transparant te zijn over welke verbeteringen haalbaar zijn en op welke termijn.
In de brief wordt gesignaleerd dat de staatssecretaris van VWS van zins is de gemeenten en zorgkantoren ook opdrachtgever voor de Sociale Verzekeringsbank te maken. Dan is wel een duidelijke afbakening van rollen tussen de betrokken partijen nodig.
De brief bevat ook een korte samenvatting van de bestuurlijke reacties van de betrokken bewindspersonen van VWS, SZW en Binnenlandse Zaken (BZK) op deze tussenrapportage van de Algemene Rekenkamer. Hun volledige reacties zijn na te lezen op www.rekenkamer.nl.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.