Skip to main content

NVRR Kwaliteitszorg in een nieuwe vorm

Gepubliceerd op:
vrijdag 29-01-2016
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

NVRR Kwaliteitszorg in een nieuwe vorm

De commissie kwaliteitszorg is in 2010 ingesteld  door de ALV van de NVRR. In 2011 presenteerde de commissie haar plan Focus op Kwaliteit, met als uitgangspunten

  • Iedere rekenkamer(commissie) is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit.
  • Maatwerk op de lokale/regionale situatie staat bij de kwaliteitszorg centraal. Goed onderzoek is essentieel maar niet genoeg, het moet ook effectief zijn, doorwerking hebben. Het is de bedoeling dat de rekenkamer voor de raad verschil maakt.
  • Rekenkamer(commissie)s zijn lerende organisaties die hun kwaliteit waarborgen en bevorderen en daarbij in contact staan met hun partners.
  • De NVRR stimuleert, faciliteert en ondersteunt de rekenkamer(commissie)s met betrekking tot de eigen kwaliteitszorg.

De ALV gaf de commissieleden opdracht daarmee aan het werk te gaan. Sindsdien is er veel werk verzet. Er is evenwel nog veel werk te doen. .

Na 10 jaar decentrale rekenkamers lijkt een nieuwe strategische fase in te gaan. We signaleren vanuit de 2e kamer en andere belanghebbenden een toenemende druk op rekenkamers om systematisch met kwaliteitszorg aan de slag te gaan. Er zijn bijvoorbeeld verplichte Codes voor Raden van Commissarissen/Toezicht in het bedrijfsleven, corporaties, zorg, onderwijs, banken, pensioenfondsen waarin eisen gesteld worden aan kwaliteitszorg, visitatie en evaluatie.

De NVRR onderkent deze maatschappelijke tendens, maar koestert tegelijkertijd de bovengenoemde uitgangspunten die uitgaan van decentraal maatwerk. De NVRR blijft kwaliteitszorg bevorderen met eigen middelen en de inzet van leden en werft daarnaast externe middelen om een extra impuls aan kwaliteitszorg te kunnen geven. We gieten de kwaliteitszorg van rekenkamers in een nieuwe vorm: het Programma Kwaliteit.

Systematische kwaliteitszorg vergt enerzijds een samenhangende visie, focus en slagvaardigheid, anderzijds draagvlak in de vereniging met een navenante inbreng en betrokkenheid van velen. Om die inbreng en betrokkenheid van de leden van de NVRR te ondersteunen en productief te richten we maken we een ‘Werkplaats Kwaliteit’ in. Daarin werken groepen leden projectmatig samen op afgebakende onderwerpen. Deze activiteiten kunnen ondersteund worden met de middelen die beschikbaar zijn. De project-activiteiten worden gecoördineerd en gefaciliteerd door het Verbindingsteam ('V-team Kwaliteit'), zie hieronder. Door deze nieuwe vorm kunnen leden zich binnen de vereniging inzetten voor een zelfgekozen overzichtelijke taak. We hopen daardoor meer leden te verleiden om over de drempel stappen en via een concreet en afgebakend project bij te dragen aan de NVRR-kwaliteitszorg.

Na een jaar evalueren we het Programma Kwaliteit, waarin we met de structuur met Werkplaats en V-team hebben geëxperimenteerd. Op basis van die evaluatie kunnen we zo nodig bijsturen.

De Werkplaats Kwaliteit is de plek waar het kwaliteitsbeleid van de NVRR handen en voeten krijgt. De werkplaats bestaat uit de afzonderlijke activiteiten en projecten. De meeste zullen tijdelijk en eenmalig zijn, maar projecten op meer permanente basis zijn ook mogelijk, zoals de Drie Vragen. Alle leden van de vereniging worden uitgenodigd om via de Werkplaats bij te dragen aan kwaliteitsontwikkeling in de NVRR. Het gaat niet alleen om het samen met anderen werken aan een zelfgekozen thema of probleem, het kan er bijvoorbeeld ook om gaan een eigen succesvolle interventie voor andere leden bruikbaar te maken. Nieuwe projecten kunnen worden ontwikkeld, desgewenst ondersteund door het V-team. Twee keer per jaar is er een vast overlegmoment van het programma Kwaliteit: de mensen die [willen] meedoen in de Werkplaats en het V-team. De projecten kunnen vanuit het V-team ondersteund en gefaciliteerd worden binnen de beschikbare middelen.

Deze Werkplaats trappen we af tijdens het NVRR-congres op 15 april. De Werkplaats bevat voor 2016 in ieder geval alvast de projecten die zijn opgenomen in het Jaarplan van de Commissie Kwaliteitszorg.

Het Verbindingsteam Kwaliteit [V-team] ontwikkelt een door leden gedragen visie binnen de kaders van het beleid van de NVRR en de beschikbare middelen en borgt de verbinding tussen beleid, activiteiten in de Werkplaats en vraag van leden en andere belanghebbenden. Het team faciliteert en coördineert de projecten in de Werkplaats, en zet de beschikbare middelen binnen de randvoorwaarden optimaal in. Verder bewaakt het de onderlinge afstemming tussen de activiteiten, houdt de ontwikkelingen bij en stelt zo nodig aanpassingen voor.

Voorlopig bestaat het V-team uit Robert Douma, Etienne Lemmens, Vivien van Geen,  Willemien Roenhorst.

Neem voor meer informatie contact op met de voorzitter van het V-team Vivien van Geen of de verenigingsmanager Caroline Loomans via de mail.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.