Skip to main content

Meer aandacht nodig voor veiligheid en gezondheid bij publieksevenementen – rol voor de rekenkamer?

Gepubliceerd op:
vrijdag 18-03-2016
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Meer aandacht nodig voor veiligheid en gezondheid bij publieksevenementen – rol voor de rekenkamer?

De Inspectie Veiligheid en Justitie en de Inspectie voor de Gezondheidszorg  publiceerden onlangs het  rapport “Meer aandacht nodig voor veiligheid en gezondheid bij publieksevenementen”.   Wellicht ook voor u als gemeentelijke rekenkamer van belang gelet op de rol die verschillende rekenkamers in gemeenten hebben genomen om het proces door te lichten en de rechtmatigheid te toetsen.

Het rapport is het derde onderzoek naar veiligheid en gezondheid bij publieksevenementen. Aanleiding voor dit vervolgonderzoek zijn de bevindingen en conclusies van de eerdere onderzoeken in 2008 en 2012. In het vervolgonderzoek hebben de Inspecties zich met name gericht op het gemeentelijk proces rondom het verlenen van evenementvergunningen. Daarbij hebben zij vooral gekeken naar de beheersing van risico’s voor de veiligheid en gezondheid in het beleid, bij de vergunningverlening, tijdens het toezicht en de handhaving, en na afloop van het evenement bij de evaluatie.

Op basis van de resultaten van dit nieuwe onderzoek en de vergelijking met de resultaten van het inspectieonderzoek van 2012 stellen de Inspecties vast dat de gemeenten nog steeds veel stappen hebben te zetten. De Inspecties begrijpen dat publieksevenementen voor een gemeente meerdere belangen kunnen dienen. De Inspecties zijn van oordeel dat ongeacht deze belangen de aandacht van veel gemeenten meer moet komen te liggen op de veiligheids- en gezondheidsrisico’s bij alle publieksevenementen. Alleen dan kunnen de gemeenten voorkomen dat burgers onnodig risico lopen.

De Inspecties hebben voor de gemeenten een aantal aanbevelingen. Aanbevelingen die in de ogen van de Inspecties van belang zijn bij het versterken van de regierol  van gemeenten en om te komen tot een betere sturing op de realisatie van veilige en gezonde publieksevenementen. De Inspecties geven de aanbeveling om:

  • in het beleid voor de veiligheid en de gezondheid bij publieksevenementen te beschrijven welke doelstellingen de gemeenten willen bereiken, welke afwegingen bij het beperken van risico’s worden gemaakt en wat de rol en verantwoordelijkheid van de organisator is.
  • bij de beoordeling van de vergunningaanvragen gebruik te gaan maken van aangescherpte instrumenten en een integraal advies van de hulpverleningsinstanties en/of de veiligheidsregio.
  • de opgedane kennis en ervaringen in het belang van een betere veiligheid en gezondheid tussen de afdeling vergunningverlening de afdeling toezicht en handhaving uit te wisselen. De Inspecties onderschrijven wel de functionele scheiding tussen deze twee afdelingen.
  • kwalitatief goede evaluaties van evenementen te houden en de uitkomsten daarvan breed te delen.

Met dit rapport hopen en verwachten de Inspectie Veiligheid en Justitie en de Inspectie voor de Gezondheidszorg een bijdrage te hebben geleverd aan het verbeteren van de veiligheid en gezondheid bij publieksevenementen, want die evenementen moeten natuurlijk wel leuk blijven!

Het rapport is opgenomen in de bibliotheek van de NVRR >>


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.