Skip to main content

Stand van zaken actieplan lokale rekenkamers

Gepubliceerd op:
donderdag 30-06-2016
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Stand van zaken actieplan lokale rekenkamers

Naar aanleiding van de door de Tweede Kamer aangenomen motie Fokke heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vorig jaar zomer een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met een actieplan lokale rekenkamers. In die brief onderstreepte de minister het belang van de lokale rekenkamers nadrukkelijk en zegt hij toe dat er financiële steun mogelijk is voor initiatieven om rekenkamers nog sterker en beter te maken. Hij stelde ook een aantal veranderingen voor.

We hebben als vereniging een reactie geformuleerd op dat plan. Na een aantal stevige discussies binnen de vereniging hebben we in november 2015 het verenigingsstandpunt naar de Tweede Kamer gestuurd. Twee belangrijke punten uit die brief waren het normbudget en de rekenkamercommissie. Bij het normbudget hebben we gezegd dat het goed zou zijn als er onderzocht zou worden wat een goede norm is voor het budget van een rekenkamer. Over de rekenkamercommissie is het standpunt dat het verschil tussen rekenkamers en rekenkamercommissie in de wet zou moeten verdwijnen en dat de rekenkamer nieuwe stijl wel ruimte zou moeten bieden aan raadsleden. Dat laatste werd wel aan de voorwaarde verbonden dat de meerderheid uit niet raadsleden zou moeten bestaan en ook de voorzitter een externe zou moeten zijn.

Wat is er sindsdien gebeurd? We hebben als bestuur een subsidieaanvraag bij BZK ingediend voor ondersteuning van het verenigingswerk. Die subsidie is ook gehonoreerd. Binnenkort zijn er gesprekken met BZK over de mogelijkheden van subsidie in de komende jaren. Inmiddels heeft ook de VNG een reactie geformuleerd. Daarin is steun te vinden voor ons voorstel om een onderzoek in te stellen naar het normbudget voor rekenkamers. De VNG is het oneens met het voorstel van de minister om de mogelijkheid te schrappen van rekenkamercommissies. Naast de praktische opmerking dat er dan wel heel veel verordeningen moeten worden aangepast, is vooral het argument dat de betrokkenheid van raadsleden bij het rekenkamerwerk belangrijk is met oog op de doelmatigheid. Wij vinden dat als vereniging ook belangrijk, maar zien daar andere mogelijkheden voor dan het wat verwarrende onderscheid dat nu in de wet wordt gemaakt tussen rekenkamers en rekenkamercommissies.

In de afgelopen maanden hebben we ook contacten gehad met Tweede Kamerleden. Het lijk er op dat de verdere besluitvorming naar aanleiding van de brief van de minister geen hoge prioriteit heeft. Er zijn door Kamerleden vragen gesteld en opmerkingen gemaakt en nu is het wachten, zo lijk het, op een nieuwe actie van de minister. Al met al is het nog wel de vraag, ook gegeven de komende Tweede Kamerverkiezingen, of de besluitvorming over eventuele veranderingen bij de lokale rekenkamers en de aanpassingen van de gemeentewet voor de raadsverkiezingen van 2018 zullen zijn afgerond. Het zou na al die discussies die de brief van de minister heeft opgeroepen, wel jammer zijn als die datum niet zou worden gehaald.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.