Skip to main content

Invoering Omgevingswet weer uitgesteld

Gepubliceerd op:
vrijdag 28-07-2017
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Invoering Omgevingswet weer uitgesteld

De Omgevingswet loopt opnieuw vertraging op. Werd de invoeringsdatum eerder al een jaar uitgesteld (van 1 januari 2018 naar 2019), nu zegt minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) in een interview met Binnenlands Bestuur dat ook die datum niet wordt gehaald.

Hoe lang de wet wordt uitgesteld, wil ze niet zeggen. Deze zomer neemt het kabinet daar een definitief besluit over. ’Je kunt zeggen: ik doe het zo krap mogelijk, maar dan moet je misschien over een tijdje wéér uitstellen. Maar als je het ruimer doet, gaan gemeenten wellicht achterover hangen', aldus de minister. Volgens Schultz wordt de vertraging van de wet veroorzaakt door de complexiteit van de ministeriële regelingen en de vier aanvullingswetten. Het vraagt meer tijd dan ze had ingeschat en ze geeft nu de voorkeur aan zorgvuldigheid boven snelheid. Het uitstel zou geen gevolgen hebben voor de einddatum van de transitie in 2029.

Reactie VNG

De VNG reageert heeft begrip voor het herhaalde uitstel: 'Wij vinden kwaliteit van wetgeving belangrijk. Wat ons betreft was uitstel niet nodig geweest. De gemeenten zijn volop bezig met de voorbereiding en zullen op tijd klaar zijn om met de wet te kunnen werken. Ook de ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet ligt op schema.' Met dat DSO kan iedereen de informatie raadplegen die nodig is bij het gebruik van de Omgevingswet; de realisering hiervan is een randvoorwaarde voor de invoering van de wet.

Reactie Unie van Waterschappen

De Unie van Waterschappen geeft aan verrast te zijn. Hans Oosters, voorzitter Unie van Waterschappen: “Wij onderschrijven dat de implementatie van de Omgevingswet een uitermate ingewikkeld proces is en delen de wens van de minister om dit zorgvuldig te laten verlopen. Als dit naar oordeel van de minister meer tijd kost, is het verstandig om eerst goed overleg te voeren over lengte, redengeving en aard van het uitstel. Het bericht op dit moment verrast ons dus, omdat het afrondende overleg nog moet plaatsvinden. Als waterschappen pleiten we er wel nadrukkelijk voor om de energie nu niet te laten wegvloeien en we roepen de minister op om in overleg met ons voortvarend de resterende barrières voor invoering van de Omgevingswet op te ruimen. De waterschappen zijn al volop bezig met de voorbereidingen voor de Omgevingswet. Voorkomen moet worden dat de indruk wordt gewekt dat van uitstel afstel komt. Daar zit niemand op te wachten.”


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.