Skip to main content

Gemeenten over het algemeen beter af met investeren in beschut werk

Gepubliceerd op:
maandag 06-11-2017
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Gemeenten over het algemeen beter af met investeren in beschut werk

Volgens de maatschappelijke kosten-batenanalyse die Cedris en SBCM lieten uitvoeren naar beschut werken levert een beschutte werkplek de samenleving in de meeste gevallen meer op dan hij kost. Het is gemiddeld genomen goedkoper dan arbeidsmatige dagbesteding.

Volgens de analyse zorgt investeren in beschut werk behalve voor besparing op een uitkering bespaart, ook voor een daling van de zorgkosten, vermindering van de kans op problematische schulden verhoging van het welzijn en de eigenwaarde van mensen. De kosten en baten zijn overigens wel afhankelijk van persoonlijke situaties. Voor mensen die voorheen een uitkering genoten en een loonwaarde hebben van minstens 30% is het saldo van kosten en baten in alle gevallen positief. Voor mensen zonder uitkering of een lagere loonwaarde liggen de directe kosten vaak hoger dan de opbrengsten.

Kosten voor gemeenten; opbrengsten vaak voor andere partijen
Voor gemeenten leidt beschut werk, naast een eventuele besparing op een uitkering tot minder inzet van schuldhulpverlening en een afnemend beroep op WMO-voorzieningen. De baten hiervan zijn vaak onvoldoende om de kosten te dekken. De opbrengsten zijn groter voor partijen zoals zorgverzekeraars, woningbouwverenigingen en andere private schuldeisers. De terughoudendheid van gemeenten om deze plekken te realiseren is hieruit te verklaren. Het is daarom belangrijk om de kosten-batenafweging in een breder perspectief te plaatsen. Op de langere termijn leidt de investering in beschut werk in totaliteit tot een besparing op publieke middelen.

Deze besparing is vooral te behalen bij jongeren, voor wie aanbieden van beschut werk de kans verkleint op langdurige uitkeringsafhankelijkheid.

Afgezet tegen arbeidsmatige dagbesteding heeft beschut werk positiever effecten op de gezondheid en de kwaliteit van leven, met name door de invloed van werknemerschap. Het hebben van een baan en een eigen salaris werkt positief door op het welbevinden. Hoewel een kostenvergelijk lastig is doordat de kosten van arbeidsmatige dagbesteding onvoldoende eenduidig zijn, is beschut werk voor gemeenten gemiddeld genomen goedkoper. Dit komt doordat beschut werkers met hun productie (een deel van) hun begeleiding terugverdienen. Cedris hoopt dat gemeenten door de inzichten uit dit rapport in gesprek gaan over meerwaarde van beschut werk voor individuen en samenleving.

Download hier het rapport ‘Maatschappelijke kosten-batenanalyse beschut werk: objectieve informatie over de meerwaarde van beschut werk’


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.