Skip to main content

Eindverslag vernieuwingsbeweging in het sociaal domein

Gepubliceerd op:
woensdag 08-11-2017
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Eindverslag vernieuwingsbeweging in het sociaal domein

De afgelopen anderhalf jaar hebben Nivel, Movisie en het Verwey-Jonker Instituut gwerkt aan het innovatieprogramma Kwaliteit van de Samenleving.

Binnen het programma hebben gemeenten, organisaties en inwoners in Zuid-Holland met elkaar gewerkt aan een vernieuwingsbeweging in het sociaal domein. Van werken vóór mensen naar werken mét mensen. In 43 proeftuinen is geëxperimenteerd met nieuwe oplossingen voor uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken op het gebied van participatie, preventie, jeugd, langer thuis en integraal samenwerken. JSO heeft hierbij de rol vervuld van verbinder, inspirator, aanjager en coördinator.

Nivel onderzocht de bestuurlijke evaluatie en bestuurlijke betrokkenheid. Movisie heeft de procesevaluatie naar de uitvoering van de proeftuinen op zich genomen. Het Verwey-Jonker Instituut heeft de effecten van de proeftuinen op de eindgebruiker, de inwoners, in kaart gebracht. Deze evaluatie heeft geresulteerd in een gezamenlijk eindrapport en drie deelrapporten. Daarnaast is er een eindverslag van elk van de 43 proeftuinen.


Downloads


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.