Skip to main content

Onderzoek naar Privacy in het Sociaal Domein in Gooise Meren

Gepubliceerd op:
donderdag 23-11-2017
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Onderzoek naar Privacy in het Sociaal Domein in Gooise Meren

Privacybeleid in het Sociaal Domein van gemeente Gooise Meren op orde

De gemeente Gooise Meren is op de goede weg met het omgaan met privacygevoelige gegevens van haar inwoners. Het beleid voldoet aan de wettelijk eisen en richtlijnen. Dat blijkt uit een onderzoek dat is gedaan door de Rekenkamercommissie van Gooise Meren. Wel constateert de commissie dat bij de cliëntenorganisaties over het privacybeleid zorgen leven. De commissie beveelt de gemeente aan om hen over dit beleid beter te informeren.

Aanleiding onderzoek

De laatste jaren zijn veel bevoegdheden op het gebied van het sociaal domein door het Rijk overgedragen aan de gemeenten. Uit landelijke onderzoeken van de Autoriteit Persoonsgegevens en de Inspectie SZW bleek onlangs dat gemeenten nog worstelen met het vraagstuk rondom de privacy van de cliënten. Wat kan en mag wel, en wat niet? En hoe gaan de ambtenaren om met vertrouwelijke gegevens? Het onderzoek van de rekenkamercommissie Gooise Meren biedt inzicht in het gemeentelijke privacybeleid in Gooise Meren. In het bijzonder is gekeken naar hoe wordt omgegaan met persoonsgegevens.

Conclusies van het onderzoek

De commissie constateert dat de jonge gemeente Gooise Meren, die op 1 januari 2016 van start ging, de informatiebeveiliging en het beschermen van de privacy van inwoners meteen voortvarend ter hand heeft genomen. Zo is er een privacyprotocol. Medewerkers van de gemeente zijn bekend met de regels en zeggen daar naar te handelen. Kwaliteitsmedewerkers binnen het sociaal domein letten erop dat medewerkers niet meer informatie in een dossier opnemen dan strikt noodzakelijk is voor de dienstverlening. Ook heeft de gemeente ervoor gezorgd dat de persoonlijke gegevens van inwoners alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die deze informatie nodig hebben om hun werk uit te voeren. Wel noemt de commissie een aantal verbeterpunten. Vertegenwoordigers van cliëntenorganisaties hebben vragen én zorgen over het privacybeleid. De commissie beveelt de gemeente daarom aan om actiever in gesprek te gaan met cliënten en hen beter voor te lichten over wat er met de persoonsgegevens gedaan wordt: “Laat als gemeente duidelijk zien wat je doet en zorg voor transparantie.”

Onderzoek

Het onderzoek, de bestuurlijke reactie en de aanbiedingsbrief zijn hier te vinden. Het onderzoek is in opdracht van de rekenkamercommissie Gooise Meren uitgevoerd door PBLQ en het bureau Y. Bommeljé Advies en Onderzoek.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.