Skip to main content

Uit onderzoek Jeugdwet blijkt: één op de drie kinderen krijgt geen passende hulp

Gepubliceerd op:
woensdag 14-02-2018
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Uit onderzoek Jeugdwet blijkt: één op de drie kinderen krijgt geen passende hulp

Uit het rapport 'Eerste Evaluatie Jeugdwet’ door een onderzoekscommissie van ZonMw blijkt dat de transformatie naar een meer laagdrempelige en toegankelijke zorg voor jeugd nog onvoldoende tot stand is gekomen.

Belangrijke conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek zijn:

  • Eén derde van de kinderen (46%) blijkt geen passende zorg te krijgen; dit geldt vooral voor gezinnen in een kwetsbare positie
  • Over de feitelijke hulp is men over het algemeen tevreden
  • De informatievoorziening kan beter; vooral om kwetsbare gezinnen de weg te wijzen naar hulp. De samenwerking tussen gemeenten, huisartsen, scholen en jeugdgezondheidszorg hierin kan beter.
  • Gemeenten moeten meer verbindingen aanleggen tussen jeugdhulp en andere domeinen zoals schuldhulpverlening, het onderwijs of de Wmo.
  • Het ontbreekt lokale teams, zoals wijkteams, buurtteams of wijknetwerken, soms aan expertise om complexe problemen op te kunnen lossen. De onderzoekers bevelen aan dat lokale teams direct hulp kunnen bieden vanuit hun professionaliteit in de breedte en specialistische expertise, hierbij rekening houdend met de lokale context.
  • Administratieve lasten drukken op de ruimte voor professionals
  • Het ontbreekt veel gemeenten aan een gedeelde op passende zorg die recht doet aan de diversiteit van hulpvragers en hulpvragen. Zo'n visie is richtinggevend voor de gezamenlijke inspanningen om meer samenhang en samenwerking in de uitvoering van jeugdbeleid te realiseren.

Bovendien schiet de rechtsbescherming bij de verlening van jeugdhulp tekort.

Lees hier het volledige rapport.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.