Skip to main content

Good practice in de praktijk

Gepubliceerd op:
woensdag 09-05-2018
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Good practice in de praktijk

Good practice in de praktijk

Rekenkamers en rekenkamercommissies (hierna rekenkamers) werken veelal zelfstandig, maar hebben allen een vergelijkbare opdracht en kunnen daarom veel van elkaar leren. Om het delen van inspirerende voorbeelden te faciliteren, heeft de NVRR in 2017 een aantal goede praktijkvoorbeelden van rekenkamerwerk laten verzamelen en gebundeld in de Handreiking Good Practice.

In deze handreiking worden in totaal 15 goede voorbeelden beschreven, die ingaan op goede voorbeelden over verschillende aspecten van rekenkameronderzoek, maar ook op andere werkzaamheden van rekenkamers, zoals het formuleren van doelen en visie, de organisatie, zichtbaarheid en communicatie.

Werkateliers met inwoners

Eén van de uitgewerkte voorbeelden is rekenkamer Weert, die bij een onderzoek naar burgerparticipatie workshops hebben georganiseerd rond initiatieven van inwoners. Tijdens deze ‘werkateliers’ hebben initiatiefnemers, betrokken ambtenaren en gebruikers in dialoog met elkaar successen faalfactoren benoemd. De nadruk ligt hierbij niet op het toetsen van een normenkader, maar op het samen met betrokkenen identificeren van succes- en faalfactoren. Doordat betrokkenen met elkaar in dialoog gaan, ontstaat er een gedragen beeld van hoe het beleid in de werkelijkheid functioneert. Voorafgaand aan de bijeenkomsten is bij de gemeente nagegaan welke maatschappelijke initiatieven zich bij uitstek voor dit onderzoek leenden. De werkateliers waren georganiseerd rond deze initiatieven en duurden circa twee en een half uur. Onderwerpen die aan de orde

kwamen waren onder andere hoe het initiatief tot stand is gekomen, hoe de gemeente op het

initiatief heeft gereageerd, of er subsidie is verstrekt en welke afspraken hierbij zijn gemaakt.

De voorzitter van rekenkamer Weert benoemt twee aandachtspunten bij deze manier van werken. In de eerste

plaats is het erg belangrijk dat de projecten van alle kanten worden belicht. Daarvoor is het noodzakelijk om te traceren wie er allemaal bij het initiatief betrokken zijn (geweest) en het werkatelier te organiseren op een moment dat iedereen aanwezig kan zijn. Als dit laatste niet mogelijk blijkt, is het beter om het betreffende initiatief niet nader te onderzoeken dan om een bijeenkomst te organiseren waarbij essentiële betrokkenen ontbreken. Ten tweede is het belangrijk dat de bijeenkomst goed wordt geleid en de tijd goed wordt benut zodat alle

betrokkenen (initiatiefnemers, ambtenaren en gebruikers) en onderwerpen voldoende aan bod komen.

Zelf ook een good practice?

Het Ontwikkelteam is op zoek naar nieuwe voorbeelden van good practices. Heeft u een goed praktijkvoorbeeld van rekenkamerwerk dat u graag met ons wilt delen, mailt u deze dan naar ontwikkelteam@nvrr.nl. De Handreiking Good Practices is te vinden op de website van de NVRR.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.