Skip to main content

Doe mee met ons onderzoek naar gelijke toegang voor mensen met een beperking!

Gepubliceerd op:
dinsdag 30-10-2018
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Doe mee met ons onderzoek naar gelijke toegang voor mensen met een beperking!

In de eerste helft van 2019 organiseert de NVRR samen met het College voor de Rechten van de Mens een ‘doe mee-onderzoek’ naar de toegankelijkheid van gemeentelijke diensten voor personen met een beperking. Door hier aan mee te doen wordt uw rekenkamer of rekenkamercommissie op een laagdrempelige manier in staat gesteld om de situatie in de eigen gemeente in kaart te brengen en te vergelijken met andere gemeenten. Het College voor de Rechten van de mens gebruikt de samengevoegde bevindingen voor zijn rol als landelijk toezichthouder op de uitvoering van het VN-verdrag Handicap.

Rechten van personen met een beperking

Mensen met een beperking doen steeds vaker mee aan de samenleving. Deze ontwikkeling heeft een impuls gekregen doordat Nederland in 2016 het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap heeft geratificeerd. Dit verdrag is een weerslag van de verandering van denken over de positie van mensen met een beperking: het is niet de beperking die mensen belemmert om mee te doen, maar het zijn de drempels in de samenleving die die participatie bemoeilijken. Als bijvoorbeeld een voorlichtingsfilmpje op de website van een gemeente ondertiteld is, kan een slechthorende de informatie ook tot zich nemen. Of als een gemeentelijk zwembad een tillift heeft, kunnen ook mensen met een fysieke beperking aan zwemlessen deelnemen.

Belangrijke rol voor gemeenten

Gemeenten zijn er voor al hun burgers en iedereen moet dan ook de diensten van een gemeente kunnen gebruiken. Met name na de decentralisaties in het sociale domein is de toegankelijkheid van de dienstverlening voor mensen met een lichamelijke, zintuigelijke, verstandelijke of psychische beperking belangrijker geworden. Er zijn echter signalen dat de gemeentelijke dienstverlening nog veel belemmeringen oplevert voor mensen met een beperking. Belangenorganisaties en ook het College voor de Rechten van de Mens ontvangen klachten over belemmeringen bij het gebruik van voorzieningen. Dikwijls zijn gebouwen niet toegankelijk; informatie is vaak niet leesbaar voor blinden en slechtzienden of te ingewikkeld voor mensen met verstandelijke beperking. Ook ervaren aanvragers van voorzieningen een grote administratieve last omdat zij bij verschillende diensten telkens opnieuw bewijs van hun handicap moeten overleggen.

College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens is de landelijke toezichthouder op de uitvoering van het VN-verdrag Handicap en rapporteert aan de overheid en aan de Verenigde Naties over de stand van zaken in Nederland. Het College heeft bijvoorbeeld bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 onderzocht hoe toegankelijk de stemprocedure is. Ook heeft het College in 2016 de toegankelijkheid van gemeentelijke websites laten onderzoeken. De uitkomsten zijn gebruikt om met het Ministerie van BZK en met gemeenten in gesprek te gaan over verbeteringen.

Doe mee-onderzoek

Doe mee-onderzoek is de nieuwe naam van de Spotdag die de afgelopen jaren door de NVRR is georganiseerd. Rekenkamers worden hierbij in staat gesteld om met een beperkte inzet van middelen een bepaald onderwerp te onderzoeken. In de komende periode ontvangt u meer informatie over het doe mee-onderzoek en de wijze waarop uw rekenkamer zich hiervoor kan aanmelden. Mocht u daaraan voorafgaand al vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Geerten Kruis (lid van het ontwikkelteam van de NVRR, via doemee@nvrr.nl).


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.