Skip to main content

Rekenkamer Oost wint de Goudvink 2018 met het rapport Handvatten PS voor netwerksturing!

Gepubliceerd op:
maandag 10-12-2018
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Rekenkamer Oost wint de Goudvink 2018 met het rapport Handvatten PS voor netwerksturing!

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 30 november is de Goudvink uitgereikt aan de Rekenkamer Oost voor het rapport Handvatten PS voor netwerksturing, lessen uit het programma Stad en Regio

In het rapport wordt onderzocht welke lessen er getrokken kunnen worden uit de ervaringen met Stad- en Regiocontracten ten behoeve van de kaderstellende en controlerende rol van de Provinciale Staten bij de gebiedsopgaven. 

Het onderzoek richt zich op het democratisch legitieme programma Stad en Regio. De Provinciale Staten (PS) hebben hiervoor kaders gesteld en hebben die kunnen controleren. PS hebben dit echter gedaan vanuit de traditionele sturingsfilosofie (met focus op doelen, middelen en inhoudelijke verantwoording). In het programma wordt veel samengewerkt met partners. Dit vraagt om een andere vorm van sturing, bijvoorbeeld netwerksturing, gericht op het samenwerkingsproces. Omdat hier niet voor is gekozen, is er een overmaat aan verantwoordingsactiviteiten ontstaan en daarmee frustratie en ondanks al deze informatie het gevoel bij PS dat zij weinig grip hebben op het programma Stad en Regio.

De lessen hebben dan ook betrekking op de wijze van sturing en controle binnen netwerksturing en zijn daarmee relevant voor alle programma’s die in samenwerking met anderen worden opgepakt:

1. het maken van een expliciete keuze om een vraagstuk via netwerksturing aan te pakken, inclusief de daarbij behorende consequenties voor de rol van Provinciale Staten en het college van Gedeputeerde Staten.

2. het duidelijk maken wat de provincie wil bereiken met de samenwerking (het speelveld) en

3. het opstellen van ‘spelregels’ waarmee Provinciale Staten zorgen voor waarborgen in het samenwerkingsproces zodat zij op een goede uitkomst kunnen vertrouwen.

De NVRR feliciteert de Rekenkamer Oost met het winnen van de Goudvink.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.