Skip to main content

NVRR wil aan de slag met ROB-pleidooi voor versterken decentrale democratie

Gepubliceerd op:
vrijdag 06-11-2020
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

NVRR wil aan de slag met ROB-pleidooi voor versterken decentrale democratie

De Nederlandse vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) is blij met het net verschenen ROB-rapport Goede ondersteuning, sterke democratie. De ROB bepleit betere ondersteuning van gemeenteraden en Provinciale Staten, onder meer door versterking van de decentrale rekenkamers en rekenkamercommissies. Zij zijn volgens de ROB belangrijk in “… een goed functionerend systeem van checks and balances” en kunnen gedegen en grondig onderzoek doen, waar volksvertegenwoordigers en fracties maar zelden de tijd voor hebben. “Bovendien draagt de rekenkamer bij aan de versterking van de informatiepositie van de volksvertegenwoordiging ten opzichte van het college dat kan beschikken over een goed ambtelijk apparaat.” De NVRR onderschrijft dit betoog. In de praktijk wordt echter op gemeentelijk niveau nogal eens stevig gesneden in het budget, waardoor het werk van de rekenkamer of rekenkamercommissie ernstig wordt belemmerd, terwijl het gesprek over de meerwaarde niet op gang komt. Dat schaadt de lokale democratie. De ROB adviseert BZK om samen met de beroeps- en belangenverenigingen normen te formuleren voor goede ondersteuning van gemeenteraden en provinciale staten. De NVRR is actief met het verder professionaliseren van haar leden en gaat daarover zeker het gesprek verder aan met BZK. Goede randvoorwaarden voor rekenkamers en rekenkamercommissies om hun werk te kunnen doen is daarbij voor de NVRR essentieel. De decentrale democratie heeft recht op sterke rekenkamers en rekenkamercommissies.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.