Skip to main content

NVRR: Inspiratiekaders waardevol, maar budgettaire randvoorwaarde onderbelicht

Gepubliceerd op:
vrijdag 06-11-2020
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

NVRR: Inspiratiekaders waardevol, maar budgettaire randvoorwaarde onderbelicht

Recent heeft BZK de Inspiratiekaders effectieve invulling lokale rekenkamer gepubliceerd. We hebben als NVRR in de klankbordgroepen voor deze kaders onze ideeën ingebracht. De inspiratiekaders zijn in de eerste plaats bedoeld als hulpmiddel voor de projectgroep lokale rekenkamers, die vanuit BZK in 2021 gemeenteraden waar nodig en gewenst meerjarig gaat ondersteunen om te leren optimaal gebruik te gaan maken van hun rekenkamer (-commissie). De inspiratiekaders zijn in hun huidige vorm levende documenten en worden het komende jaar waar nodig verder aangescherpt en toegankelijk gemaakt om het gebruiksgemak verder te vergroten.

Hoewel het waardevolle instrumenten zijn, vindt de NVRR het een gemiste kans dat bij het budget niet is aangeraden de ondergrens hoger te stellen dan wat nu in de praktijk wordt gezien. De budgetten waar vooral kleine gemeenten in de praktijk nu mee te maken hebben zijn vaak ontoereikend om het rekenkamerwerk op een professionele wijze vorm te geven. Zoals ook de ROB in zijn net verschenen rapport Goede ondersteuning, sterke democratie stelt, is een adequaat budget een noodzakelijke voorwaarde om de meerwaarde van rekenkamers en rekenkamercommissies te kunnen realiseren.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.