Skip to main content

NVRR Handreiking Informatie “Nemen en Geven”

Bij rekenkameronderzoek speelt informatie een belangrijke rol. Onderzoek zonder informatie is als koken zonder ingrediënten. Daarom is het voor rekenkamers van cruciaal belang dat ze vooral van het gemeentebestuur alle informatie krijgen die ze nodig hebben. De daadwerkelijke uitvoering van publieke taken – althans, taken die door het publiek als belangrijk worden ervaren – gebeurt in grote mate door andere organisaties dan de gemeente. Denk aan gemeenschappelijke regelingen en vennootschappen waar de gemeente in participeert of stichtingen die door de gemeente worden gesubsidieerd. Het verkrijgen van informatie van deze partijen kan van belang zijn om de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur te kunnen onderzoeken. Informatie kent voor rekenkamers nog een andere kant. Een belangrijke functie van een rekenkamer is het transparant maken van het gemeentelijk functioneren. Niet alleen voor de raad, maar zeker ook voor de burgers. Rekenkamers dienen dus naast het verkrijgen van informatie ook informatie te verstrekken.

In deze handreiking wordt op beide aspecten ingegaan; informatie ‘nemen’ en informatie ‘geven’. Aangezien er in de Gemeentewet op onderdelen verschillen zijn tussen rekenkamer en rekenkamerfunctie/commissie worden deze apart besproken. In het onderstaande wordt uitgegaan van de gemeentelijke rekenkamer, maar het is onverkort van toepassing op de provinciale rekenkamer.