Skip to main content

Rapport De staat van de Rekenkamer

Een onderzoek naar institutionalisering, budget en output van gemeentelijke rekenkamers en rekenkamercommissies.
Rekenkameronderzoek biedt een belangrijke ondersteuning voor gemeenteraadsleden in hun controle-rende en kaderstellende taken. Vanaf 2006 is het in stand houden van een rekenkamer of rekenkamer-functie verplicht voor iedere gemeente. In de „Evaluatie van de provinciale en gemeentelijke rekenka-mer‟ die in opdracht van het ministerie van BZK mei 2011 is gepubliceerd, komt een beeld naar voren dat rekenkamers over het algemeen goed functioneren. Er wordt echter ook gewag gemaakt van signa-len over „slapende rekenkamers‟, ofwel dat er gemeenten zijn waarin de rekenkamer niet actief is. De omvang van het probleem wordt niet erg groot ingeschat, maar naar de aard en omvang van inactieve rekenkamers wordt geen nader onderzoek verricht. Dat is reden geweest voor de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) nader onderzoek uit te voeren. Dit beoogt een overzicht te geven van de vormgeving, het budget en de output van alle rekenkamers in Nederland en de inactieve rekenkamers in het bijzonder. De provinciale rekenkamers en de gemeenten op de BES-eilanden zijn in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten.