Skip to main content

Stand van zaken decentralisaties

De decentralisatie van de jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning, arbeidsparticipatie en de zorg voor chronische zieken en gehandicapten per 1 januari 2015 is een ingrijpende stelselwijziging: gemeenten worden beleidsmatig en uitvoerend verantwoordelijk voor de zorg, ondersteuning en begeleiding van naar schatting ruim 800.000 mensen méér. Voor de uitvoering hiervan wordt een bedrag overgeheveld van ruim 8 miljard euro dat onderdeel uit gaat maken van het deelfonds sociaal domein waarin ruim 11 miljard euro wordt opgenomen.
Deze stelselwijziging raakt ook het werk van rekenkamers en rekenkamercommissies. Waar het takenpakket, de verantwoording en de democratische controle van Rijk en gemeenten verandert, verandert ook de controle en het onderzoek van rekenkamers.