Skip to main content

Verslag & presentaties najaarsbijeenkomst NVRR Noord – Ex ante analyse: doen of niet doen?

Regelmatig ontvangen raadsleden uitvoerige toekomstverkenningen of business cases waarin wordt voorgerekend hoe aantrekkelijk een bepaalde investering volgens het bestuurscollege is. Het kan gaan om een voorgenomen investering in een nieuw theater, een nieuwe kantorenstrook, of een voortgaande stadsuitleg. Maar ook infrastructurele investeringen zoals bredere ringwegen, trams en uitbreidingen van luchthavens worden onderbouwd met kosten-baten-analyses, toekomstverken-ningen, businesscases en scenario’s. Is het verstandig om dergelijke, soms zeer aantrekkelijk vorm-gegeven, studies aan een kritische toets te onderwerpen? Maar aan welke eisen moeten we deze beleidsonderbouwingen dan toetsen? En wanneer ligt dit wel op de weg van de rekenkamercommissie, maar wanneer ook niet? Over deze vragen spraken de deelnemers aan het najaarscongres van de Kring Noord van de NVRR met elkaar.
Met presentaties van Dr. Mouter MKBA en de heer Dolmans