Skip to main content

Rekenkamer(commissie)s onder de loep: Verslag van expertbijeenkomsten

In de eerste maanden van 2015 heeft PBLQ in opdracht van het ministerie van BZK enkele
expertbijeenkomsten belegd met deskundigen en betrokkenen bij het functioneren van lokale
rekenkamer(commissie)s. Deze bijeenkomsten zijn inhoudelijk voorbereid met behulp van bilaterale
gesprekken met medewerkers en vertegenwoordigers van koepelorganisaties en beroepsverenigingen zoals
de NVRR, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, de
Vereniging van Gemeentesecretarissen en de Vereniging van Griffiers. Zowel tijdens de voorbereidende
gesprekken als tijdens de expertbijeenkomsten is gesproken over bestaande knelpunten en uitdagingen bij het
functioneren van lokale rekenkamer(commissie)s en eveneens over mogelijke oplossingsrichtingen. In deze
rapportage worden de uitkomsten van deze bijeenkomsten beschreven.