Skip to main content

Handreiking evaluatie doeltreffendheid provinvciale subsidies

Deze handreiking richt zich op effect-evaluaties van provinciale subsidies. Met het effect van subsidies wordt bedoeld het bereiken van een maatschappelijk doel door de geleverde prestaties en de activiteiten die met de subsidie worden beoogd. Effecten kunnen vooraf (ex ante) en achteraf (ex post) geëvalueerd worden. Procesevaluaties, beleidsdoorlichtingen en beleidsevaluaties in bredere zin vallen buiten het kader van deze handreiking.