Skip to main content

Checklist reserves

Uitgangspunten, puntsgewijs aangegeven, waarom een gemeente in principe geen reserves dienen te worden, tenzij daarvoor een zwaarwegend argument is om het wel te doen (nee, tenzij).
Het document is een uitsnede uit nazorgonderzoek van de rekenkamer Nijmegen naar de jaarstukken 2004 aan de raad over deze materie.