Skip to main content

Ontwikkeling van de Rekenkamerfunctie bij Waterschappen

Het doel van het position paper is het geven van een impuls aan de discussie door het informeren
van de (nieuwe) leden van algemene vergaderingen van de waterschappen over de
wenselijkheid van een goede rekenkamerfunctie.

Hoewel de Waterkring voorstander is van een wettelijke inbedding van de rekenkamerfunctie, blijkt
hiervoor binnen de Unie van Waterschappen geen meerderheid te vinden.
De voorkeur van de Waterkring gaat derhalve uit naar het op vrijwillige basis invoeren van de
rekenkamerfunctie en naar het bevorderen dat deze zo goed mogelijk inhoud wordt gegeven.
Ondertussen kan de discussie met inhoudelijke argumenten verder worden gevoerd.