Skip to main content

‘Aan de slag!’ – begeleiding van jongeren naar werk en school

Datum van publicatie: 2021-06-11

De Rekenkamer Den Haag heeft onderzoek gedaan naar de begeleiding van jongeren door de gemeente naar school of werk in het kader van de Participatiewet. De belangrijkste conclusie is dat de gemeente onvoldoende stuurt op een doeltreffende begeleiding van jongeren naar school of werk. We bevelen aan om betere kaders te stellen en de informatie positie van de gemeente en de gemeenteraad te verbeteren. Ook bevelen we aan dat bij de begeleiding van jongeren wordt voldaan aan alle voorwaarden voor maatwerk. De rekenkamer wil met dit onderzoek voor de raad inzichtelijk maken in hoeverre de gemeente er in slaagt om jongeren van 18 tot 27 jaar de benodigde ondersteuning te bieden om naar school of aan het werk te gaan. Daarnaast beoogt de rekenkamer met dit onderzoek bij te dragen aan de ontwikkeling en kwaliteitsverbetering van het gemeentelijke beleid ten aanzien van de begeleiding van jongeren naar school of werk.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre is de begeleiding door de gemeente Den Haag van jongeren tussen 18 en 27 jaar met arbeidsvermogen, die ondersteuning nodig hebben om naar school of aan het werk te komen, doeltreffend en wat zijn daarbij de succes- en faalfactoren?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Den Haag
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Rekenkamer Den Haag
Onderzoek door
Rekenkamer zelf