Skip to main content

Aanbesteden openbaar

Datum van publicatie: 01-01-2006

Het onderzoek richt zich op aanbestedingen van (civieltechnische) werken en projecten, niet op aanbestedingen van diensten en leveringen. Het doel van dit onderzoek is om het gemeentelijke aanbestedingsbeleid te toetsen op rechtmatigheid en doelmatigheid.

Centrale onderzoeksvraag

Is – voor de te onderzoeken werken en projecten – het inkoop‐ en aanbestedingsbeleid van de gemeente Soest zowel rechtmatig als doelmatig?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Soest
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
Marjolein Barel
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)