Skip to main content

Aandacht voor leegstand. Het Maastrichtse winkelleegstandsbeleid in een veranderende retailmarkt

Datum van publicatie: 07-04-2017

N.a.v. de veranderende retailmarkt, leegstandscijfers en herijking van het detailhandelsbeleid is in 2016 onderzocht wat de gemeente doet om winkelleegstand in de binnenstad te voorkomen en bestrijden. De gemeente baseert zich op degelijke analyses en onderzoeken naar ontwikkelingen in de retailmarkt, heeft goed zicht op de ontwikkeling van de winkelleegstand in stad en regio, hanteert terecht als uitgangspunt dat de gemeentelijke overheid de detailhandel beperkt kan vormgeven en beïnvloeden en maakt gebruik van de beschikbare instrumenten. De rekenkamer beveelt het college aan de afwegingen ten aanzien van de inzet van de diverse instrumenten expliciet(er) zichtbaar te maken voor de raad.

Centrale onderzoeksvraag

Maakt de gemeente Maastricht voldoende gebruik van de haar ter beschikking staande instrumenten om winkelleegstand in de binnenstad te voorkomen en te bestrijden?
Deze vraag is opgesplitst in de volgende deelvragen:
1. Heeft de gemeente (voldoende) zicht op de betekenis voor Maastricht van de ontwikkelingen in de retailmarkt en van de groeiende winkelleegstand in Nederland?
2. Wat zijn de actuele inzichten en eventuele best practices betreffende de mogelijkheden die gemeenten hebben om leegstand in winkelgebieden te voorkomen en te bestrijden?
3. Wat is het beleid van de gemeente Maastricht inzake het voorkomen en bestrijden van leegstand in de binnenstad, en hoe moet dat worden beoordeeld in het licht van de beschikbare instrumenten?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Maastricht
Provincie(s)
Limburg
Ingestuurd door
Marjolein Heesbeen
Onderzoek door
Rekenkamer zelf