Skip to main content

Aanpak winkelleegstand binnenstad Venlo

Datum van publicatie: 2022-11-14

De rekenkamer stelt vast dat de gemeente in de vorige coalitieperiode vrij voortvarend werk heeft gemaakt van de leegstand. De leegstand is gedaald, al hebben daar ook andere factoren aan bijgedragen, zoals de economische ontwikkeling en de vraag naar woningen.
Er zijn op dit moment echter ook zorgen: het centrum draait in economisch opzicht nog niet op het niveau van vóór corona, en de vraag is wat de gevolgen zijn van de afbouw van de coronasteun en het kwakkelende consumentenvertrouwen.
De rekenkamer doet de aanbeveling aan college en raad om in de nieuwe detailhandelsvisie aandacht te besteden aan de gewenste ontwikkeling van de Venlose binnenstad. Daarnaast kan de gemeente méér doen aan de aanpak van de meest kwetsbare plekken, zoals het Transformatiefonds gerichter inzetten en de inzet van andere instrumenten te overwegen.
Van belang is de rol die de gemeente kiest in de samenwerking met ondernemers en vastgoedeigenaren. De gemeente heeft samen met stakeholders een Plan Binnenstad 2030 opgesteld. Dat vraagt nu om uitvoering. De rekenkamer stelt vast dat er door de diverse partijen in Venlo veel naar elkaar en vooral naar de gemeente wordt gekeken. Het zou helpen als de gemeente haar eigen rol in de binnenstad organisatie scherper neerzet. De rekenkamer adviseert het college te vragen naar meer structurele informatievoorziening over de ontwikkeling en aanpak van leegstand.

Centrale onderzoeksvraag

De hoofdvraag die de rekenkamer met het onderzoek wil beantwoorden luidt als volgt:
Welke rol kiest de gemeente Venlo – en welke instrumenten gebruikt de gemeente – om leegstand te voorkomen en
aan te pakken? En wat zijn hiervan de effecten?
Naast deze hoofdvraag zijn er deelvragen over de omvang van de leegstand, de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de gemeente, de beleidskaders, de uitvoering en de samenwerking met stakeholders, doelbereiking en informatievoorziening aan de raad. Het onderzoek bestaat uit deskresearch en interviews en maakt gebruik van een normenkader.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Venlo
Provincie(s)
Limburg
Ingestuurd door
Debbie Steens
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
I & O research