Skip to main content

Aanvullend onderzoek Biosintrum

Datum van publicatie: 2022-03-02

De aanleiding voor het vervolgonderzoek is door diverse raadsleden verwoord bij de bespre-king van het RKC-rapport over het Biosintrum in de raad van 14 december 2021. Uitgesproken is dat met enkele voormalige collegeleden niet gesproken is en evenmin met de interim-secretaris die werkzaam was voor de gemeente in de periode november 2018 tot oktober 2019. Daarnaast is in dit overleg enkele keren gevraagd of de onderzoekers toegang hadden tot eventuele geheime dan wel vertrouwelijke stukken.

Centrale onderzoeksvraag

1. Hoe was de rolverdeling over het onderwerp Biosintrum en hoe hebben de ‘checks & balan-ces’ in het college gewerkt?
2. Is bij deze gesprekspartners bekend of er eventueel geheime dan wel vertrouwelijke stukken waren, in aanvulling op de in het afgeronde onderzoek geïnventariseerde documenten?
3. Beschikken de gesprekspartners over informatie die afwijkt van hetgeen is gepresenteerd in het door de RKC eind 2021 gepresenteerde onderzoeksrapport en zou dit eventueel conse-quenties kunnen of moeten hebben voor daarin opgenomen conclusies en aanbevelingen?
4. Wat is in het college besproken over een eventuele bancaire lening ten behoeve van de ont-wikkeling van het Biosintrum, met welke banken zijn naar uw weten contacten gelegd en hoe concreet zijn die geworden en hoe en op welk moment heeft in het college besluitvorming plaatsgevonden over het al dan niet aangaan van een bancaire lening?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Ooststellingwerf
Provincie(s)
Friesland
Ingestuurd door
Jellie Rijpma
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
BEA (Bureau voor Economische Argumentatie)