Skip to main content

Achter Grond: onderzoek informatievoorziening grondbeleid en grondexploitaties

Datum van publicatie: 01-07-2013

Het onderzoek gaat over de informatievoorziening over het grondbeleid van de gemeente Dordrecht. Uit onderzoek blijkt dat de gemeenteraad summier wordt geïnformeerd over de strategische grondvoorraad. Ook stellen wij vast dat het weerstandsvermogen van het grondbedrijf, door dalende marktwaarden en gestegen risico’s, is gedaald tot ver onder de norm die de raad heeft vastgesteld. De algemene reserve van het grondbedrijf (de weerstandscapaciteit) is daarmee onvoldoende om de risico’s op te kunnen vangen. Advies aan raad: laat u beter informeren over de strategische grondvoorraad om het weerstandsvermogen kritische te volgen en op een acceptabel niveau te brengen, zodat risico’s gedekt worden.

Centrale onderzoeksvraag

Is de informatievoorziening over het grondbedrijf en de individuele grondexploitaties in Dordrecht zodanig ingericht dat de gemeenteraad in staat is zijn kaderstellende en controlerende taken naar behoren uit te voeren?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Dordrecht
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Sylvia Khadjé
Onderzoek door
Rekenkamer zelf