Skip to main content

Afdoeningstermijnen

Datum van publicatie: 29-01-2013

Met de invoering van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (Wet dwangsom) op 1 oktober 2009, is het mogelijk dat de gemeente een dwangsom verbeurt als op een aanvraag niet tijdig is beslist. Ook kan de burger direct in beroep gaan zonder eerst bezwaar te maken tegen het uitblijven van de beslissing. Achtergrond van de wet is dat in de praktijk bleek dat burgers soms lang op een besluit van de overheid moeten wachten. De wet geeft de burger de mogelijkheid in
dat geval actie te ondernemen. Uit een landelijk onderzoek naar de effecten van de wet onder alle gemeenten komt naar voren dat vanwege zowel juridische als organisatorische knelpunten de termijnen niet in alle gevallen worden gehaald.
Met het onderzoek ontstaat inzicht in welke mate de gemeente beslissingen neemt binnen de geldende termijnen.

Centrale onderzoeksvraag

1. In welke mate neemt de gemeente beslissingen binnen de gestelde termijnen?
2. In hoeveel gevallen is de gemeente in gebreke gesteld en hoe vaak is een dwangsom uitbetaald en tot welk bedrag?
3. Welke maatregelen heeft de gemeente genomen om binnen de gestelde termijn te (blijven) beslissen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamerdirecteur van Nieuwkoop
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Hans Slooijer
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)