Skip to main content

‘Afspraak is afspraak’ Een rekenkameronderzoek naar de afhandeling van moties, amendementen en toezeggingen aan de Raad in de periode maart 2018 tot en met maart 2021’

Datum van publicatie: 2022-01-10

Het onderzoek geeft een beeld van de nakoming en afhandeling van door de raad ingediende moties en amendementen en door het college gedane toezeggingen vanaf maart 2018 tot en met maart 2021. Het aantal moties en amendementen zijn, evenals het aantal toezeggingen, stabiel. De afhandeling laat te wensen over. Ongeveer 7% van de moties wordt niet uitgevoerd, 32% niet volledig of niet volgens afspraak uitgevoerd. 24% wordt wel uitgevoerd maar de afhandeling door het college komt niet bij de raad terecht. Dit is te wijten aan onduidelijkheid bij het indienen en aan een minder adequaat registratiesysteem. Van de toezeggingen wordt 17% niet nagekomen en 20% niet volledig of volgens afspraak.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre voert het College van B&W van Heerlen aangenomen moties en amendementen uit en komt het zijn toezeggingen aan de Raad na, wat is de kwaliteit van de informatievoorziening hierover aan de Raad, en welke verklaringen zijn er voor eventuele niet uitvoering van moties en amendementen, niet nakoming van toezeggingen en/of gebrekkige kwaliteit van de informatievoorziening?
De aanbevelingen betreffen de wijze waarop eea beter en efficienter geregistreerd kan worden, de procedure en de zorgvuldigheid waarmee raad en college omgaan met moties en toezeggingen.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Heerlen
Provincie(s)
Limburg
Ingestuurd door
Margriet van Tulder
Onderzoek door
Rekenkamer zelf