Skip to main content

Algoritmes in Hulst en Terneuzen

Datum van publicatie: 2023-11-30

Omwille van de opmars van het gebruik van algoritmes in overheidsorganisatie en daarbij horende problematieken heeft de Rekenkamercommissie beslist om een onderzoek te doen naar het gebruik ervan in de gemeenten Hulst en Terneuzen.
Het is niet altijd goed bekend hoe dit gebruik van algoritmes in de praktijk voor burgers uitpakt en hoe het is gesteld met de privacy van deze burgers. Dat geldt vooral wanneer gegevens bij gebruik van algoritmes worden gekoppeld. Wanneer algoritmes worden ingezet
in het sociaal domein ontstaan vragen over eventuele consequenties voor risicogroepen zoals mensen die langdurige zorg nodig hebben of schulden hebben, mensen in de bijstand of statushouders. Daarnaast zijn er ook binnen het gemeentelijk apparaat nog veel vragen over
functie, procedure en toepassing van algoritmes. Om op deze vragen een antwoord te vinden heeft de Rekenkamercommissie
een exploratief onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van algoritmes bij de gemeenten Hulst en Terneuzen, naar de procedures die daarbij worden gehanteerd en heeft de Rekenkamercommissie de risico’s geïnventariseerd aan de hand van het landelijk toetsingskader voor algoritmes bij decentrale overheden.

Centrale onderzoeksvraag

In welke mate worden in de gemeenten Hulst en Terneuzen algoritmes ingezet om problemen
op te lossen of keuzes te maken, en welke procedures hanteren zij bij het inzetten ervan?
De deelvragen hierbij zijn:
1. Op welke wijze en met welk doel worden algoritmes ingezet?
2. Wat is de functie van de algoritmes en welke procedures worden gevolgd?
3. In welke mate voldoen de algoritmes aan de criteria die in het toetsingskader algoritmes zijn opgesteld?
4. In welke mate zijn bezwaarprocedures ingesteld voor burgers bij gebruik van algoritmes?
5. Welke risico’s zijn aan het gebruik van algoritmes verbonden en zijn deze voldoende in beeld?
6. In hoeverre worden – in de samenwerking met externe instanties – gegevens aangeleverd die voortkomen uit algoritmes en die binnen de gemeente worden ingezet?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Hulst en Terneuzen
Ingestuurd door
Dirk Van Bunder, secretaris Rekenkamercommissie Hulst Terneuzen en griffier gemeente Hulst
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Pon /Telos