Skip to main content

Als elke druppel telt

Datum van publicatie: 2022-09-28

Veel van de vergunningen op basis waarvan vandaag de dag grondwater wordt onttrokken, zijn tientallen jaren geleden door de provincie afgegeven. De Rekenkamer concludeert dat bij het verlenen van deze vergunningen een zorgvuldige afweging is gemaakt van de belangen en gevolgen voor de omgeving. Meerdere warme en droge zomers op rij laten zien dat de situatie veranderd is. Vanuit de gedachte ‘als elke druppel telt’ is het tijd voor een herijking van de uitgangspunten en werkwijze bij vergunningverlening voor grondwateronttrekkingen. Het rapport ‘als elke druppel telt’ is op 28 september 2022 aangeboden aan Provinciale Staten van Gelderland en Overijssel.

Centrale onderzoeksvraag

In welke mate en hoe zorgt de provincie er voor dat bij grondwateronttrekkingen rekening wordt gehouden met de noodzakelijke grondwaterstanden van omliggende gronden om verdroging te voorkomen of tegen te gaan?

Het onderzoek biedt inzicht in de belangenafweging die gemaakt wordt wanneer er meerdere, soms ook strijdige doelen spelen bij het verlenen van een vergunning. Het onderzoek is daarmee niet een effectiviteitsonderzoek, maar geeft wel inzicht in hoe doelbereik op het ene thema op gespannen voet kan staan met doelbereik op een ander beleidsterrein.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Oost-Nederland
Provincie(s)
Overijssel, Gelderland
Ingestuurd door
Erika Spek
Onderzoek door
Rekenkamer zelf