Skip to main content

Armoede, een voortdurende zorg

Datum van publicatie: 24-03-2016

Alhoewel het nieuwe beleidsplan armoedebestrijding nog maar kort in uitvoering is, heeft de rekenkamer besloten het onderwerp te onderzoeken. Het onderwerp ‘armoede’ heeft een groot maatschappelijk belang waarvoor het rijk de aandacht van de gemeenten heeft gevraagd. Ook de financiële aspecten van het armoedebeleid verdienen daarbij aandacht in het kader van de recente wetswijzigingen. Met dit onderzoek wil de rekenkamer de gemeenteraad inzicht geven in de vraag naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het armoedebeleid, zodat de raad scherpe keuzes kan maken over de toewijzing van de (beperkte) middelen die hiervoor beschikbaar zijn. Conclusie van de rekenkamer is dat het armoedebeleid in Doetinchem niet doeltreffend is en onvoldoende doelmatig wordt uitgevoerd. Deze conclusie is gebaseerd op acht deelconclusies. De rekenkamer doet zeven aanbevelingen.

Centrale onderzoeksvraag

Kan met de in het beleidsplan armoedebestrijding 2014-2018 vastgestelde kaders, voldoende uitvoering worden gegeven aan een doeltreffend en doelmatig armoedebeleid?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Doetinchem
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Marta Schennink
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)