Skip to main content

Armoedebeleid in Opmeer

Datum van publicatie: 03-03-2015

De verantwoordelijkheid van gemeenten voor het beleid op het gebied van armoede en schuldenproblematiek is toegenomen. Dit in een tijd, dat er sprake is van groeiende armoede en grote veranderingen in wetgeving en uitvoering van taken op samenhangende beleidsterreinen (de decentralisaties).
Het rapport beschrijft de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het armoedebeleid in Opmeer in de afgelopen raadsperiode. Daarnaast staan er aanbevelingen in om de sturing en controle van het gemeentelijke armoedebeleid beter af te stemmen op de veranderende context. De nadruk ligt op die onderdelen van het armoedebeleid, waarop de gemeente de meeste invloed heeft: bijzondere bijstand en schuldhulpverlening.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre wordt het armoedebeleid doeltreffend, doelmatig en rechtmatig uitgevoerd (college) en hoe heeft de gemeente Opmeer de sturing en controle ingericht (raad)?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Medemblik/Opmeer
Provincie(s)
Friesland
Ingestuurd door
Nelleke Domburg
Onderzoek door
Rekenkamer zelf