Skip to main content

Armoedebeleid Maastricht: een analyse van het armoedebeleid en -budget van de gemeente Maastricht

Datum van publicatie: 01-05-2018

De raad vraagt zich af of de voortgang en effectiviteit van het ingezette beleid kan worden gevolgd. De raad wordt onvoldoende in staat gesteld om te controleren of de beschikbare middelen voldoende effectief en efficiënt worden besteed.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe wordt de Maastrichtse gemeenteraad in staat gesteld de uitvoering van het armoedebeleid en de besteding van de financiële middelen te controleren, en welke mogelijkheden zijn er om de controlerende rol van de raad te versterken?
Deelvragen:
1. Hoe ziet het geldende armoedebeleid van de gemeente Maastricht eruit: wat zijn de doelstellingen, welke regelingen zijn er, op welke doelgroepen zijn deze gericht en hoe worden de beschikbare financiële middelen ingezet?
2. Zijn voor de diverse regelingen ter bestrijding en voorkoming van armoede de beoogde doelgroep(en) duidelijk geïdentificeerd? Heeft de gemeente zicht op de ontwikkeling van en binnen de doelgroepen (instroom en uitstroom) en de oorzaken hiervan?
3. Zijn de beoogde effecten van de genomen maatregelen duidelijk en worden doeltreffendheid en doelmatigheid periodiek geëvalueerd? Wat is er op grond van de beschikbare gegevens te zeggen over de doelmatigheid en doeltreffendheid?
Welke indicatoren worden gehanteerd?
4. Hoe is de gemeenteraad geïnformeerd over de uitvoering van het beleid en de besteding van de beschikbare financiële middelen?
5. Op welke wijze kan de raad (beter) in staat worden gesteld om de uitvoering van het beleid en de besteding van de beschikbare financiële middelen te controleren?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Maastricht
Provincie(s)
Limburg
Ingestuurd door
J.M.C. Heesbeen
Onderzoek door
Rekenkamer zelf