Skip to main content

Armoedebeleid: sturen met beperkt zicht

Datum van publicatie: 01-10-2011

Het gemeentebestuur bestrijdt vanuit sociale bewogenheid en verantwoordelijkheid de armoede voor zover dat in haar invloedssfeer ligt. De gemeente heeft een ruim aanbod van regelingen gecreëerd om mensen te ondersteunen zodat zij in de maatschappij mee kunnen doen.
Aan het armoedebeleid en de wijzigingen daarin liggen geen inhoudelijke probleemanalyse, concrete
doelstellingen, zicht op de omvang en samenstelling van de doelgroep en zicht op het bereik van regelingen ten grondslag. Daarom kunnen over de effectiviteit van het beleid geen uitspraken gedaan worden. De maatschappelijke effecten van beleid worden niet gemonitord.
Pogingen om het bereik van de doelgroep te vergroten zijn stop gezet. Het beleid en het bijbehorende
instrumentarium worden nu vooral gericht op dat deel van de doelgroep dat geïnformeerd en competent is om de regelingen op eigen initiatief aan te vragen. Het is onbekend welke deel van de doelgroep hiermee wel en welk deel niet bereikt wordt.

Centrale onderzoeksvraag

In welke mate biedt het armoedebeleid van de gemeente Hoorn een bijdrage aan de maatschappelijke participatie van minima?
De volgende deelvragen maken deze vraagstelling verder inzichtelijk:
1. Hoe is de situatie op het gebied van armoede in Hoorn?
2. Waaruit bestaat het Hoorns armoedebeleid?
3. Hoe verhouden zich de uitvoeringskosten tot de verstrekkingen?
4. In hoeverre zijn de regelingen gericht op maatschappelijke participatie?
5. Hoe is het bereik van het armoedebeleid (in relatie tot de omvang van de doelgroep)?
6. In hoeverre leidt dit beleid tot inkomenseffecten?
7. In hoeverre heeft dit beleid effect op (meer) participatie van minima?
8. In welke mate zijn de beoogde beleidseffecten meetbaar en de bereikte effecten in beeld?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Hoorn
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
bianca klein
Onderzoek door
Rekenkamer zelf