Skip to main content

(Be) sturen met beleidsinformatie

Datum van publicatie: 18-03-2013

De rekenkamercommissie heeft onderzoek laten doen naar de beleidsinformatie die aan de raad wordt verstrekt. Deze moet van goede kwaliteit en bruikbaar zijn. Geconcludeerd wordt dat de raad niet méér informatie nodig heeft, maar wel meer houvast in de beleidsinformatie.

Centrale onderzoeksvraag

Op welke momenten ontvangt de raad beleidsinformatie?
Wat is de bruikbaarheid van deze informatie?
Welke rol heeft beleidsinformatie gespeeld bij het ontwikkelen van het beleid?
Is er een probleemanalyse die bestaat uit een nulmeting, een beleidstheorie, ex ante evaluatie van verschillende scenario’s en beleidsvarianten?
Kan met behulp van de beschikbare beleidsinformatie worden beoordeeld of het beleid bijdraagt aan de oplossing van het onderliggende maatschappelijke probleem en hoe hier verantwoording over wordt afgelegd?
Welke verbeteringen in de beleidsinformatie zijn mogelijk?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Amstelveen
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
B. Dorland
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)