Skip to main content

Beheer en uitvoering concessies openbaar vervoer – Provincie Noord-Holland

Datum van publicatie: 30-09-2009

De Randstedelijke Rekenkamer heeft een onderzoek uitgevoerd naar concessiebeheer in het openbaar vervoer. Zij heeft onderzocht hoe de uitvoering van de concessies, die door deze provincies zijn verleend, plaatsvindt en of de provinciale doelen hiermee worden bereikt. Bovendien is gekeken of het beheer van de concessies door de provincies invloed heeft op de uitvoering ervan door de vervoerders.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe vindt de uitvoering van de openbaar vervoerconcessies, die door de Randstadprovincies zijn verleend, plaats
en worden de provinciale beleidsdoelen voor het openbaar vervoer hierdoor gerealiseerd? Wat is het effect van het concessiebeheer door de provincies op de uitvoering van concessies?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Randstedelijke Rekenkamer
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Anneke van der Sluis
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)