Skip to main content

Belastingsamenwerking gemeente Woudenberg-Scherpenzeel

Datum van publicatie: 2022-10-17

Uit het onderzoek naar de belastingsamenwerking tussen de gemeente Woudenberg en Scherpenzeel is gebleken dat de controle op de uitvoering van de belastingtaken tekort is geschoten. Door achterstanden in de belastingadministratie ontvingen niet alle inwoners in de jaren 2017 tot en met 2019 een aanslag van de onroerendzaakbelasting, die ze wel hadden moeten krijgen. Daardoor kon de gemeente niet alle belastinginkomsten innen. Met veel inspanning en met behulp van externe specialisten zijn de problemen aangepakt en uiteindelijk opgelost. De belastingaanslagen zijn in de jaren daarna gecorrigeerd, waardoor de gemeente Woudenberg geen inkomsten heeft mis gelopen.
Het belastingteam, dat de taken moest uitvoeren, niet in staat was om deze goed uit te voeren. Door gebrek aan capaciteit en kennis. Er werd vooral samengewerkt op basis van vertrouwen en er was onvoldoende controle op de uitvoering van de werkzaamheden. Daarbij had het management onvoldoende aandacht voor de problemen van het team.
De rekenkamercommissie adviseert de gemeente Woudenberg om bij nieuwe samenwerkingen goede afspraken te maken over taakverdeling, verantwoordelijkheden en de manier waarop controle en verantwoording over de werkzaamheden plaatsvindt.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe is de uitvoering van de belastingtaken van de gemeente Woudenberg verlopen in de periode 2011 tot 2020? Welke knelpunten zijn ontstaan?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Ingrid Spoor
Onderzoek door
Rekenkamer zelf