Skip to main content

Beleid en praktijk met betrekking tot verbonden partijen

Datum van publicatie: 02-07-2015

Het doel van dit onderzoek is inzicht bieden in waar verbeteringen mogelijk zijn in het beleid inzake de verbonden partijen. Allereerst is de omvang van de problematiek in de vier provincies in beeld gebracht en heeft een inventarisatie van de verbonden partijen plaatsgevonden. Vervolgens is, op basis van uitkomsten van de onderzoeken die de afgelopen jaren in de Randstadprovincies zijn uitgevoerd, nagegaan in hoeverre de conclusies en aanbevelingen (nog) aan de orde zijn in de betreffende en/of andere Randstadprovincies. In het onderzoek staat hypothese-toetsing centraal. Het onderzoek bestond uit interviews met ambtenaren bij de provincies en bestudering van aangeleverd onderbouwingsmateriaal.

Centrale onderzoeksvraag

Welke verbeteringen zijn mogelijk in het beleid inzake verbonden partijen en de praktijkinvulling daarvan?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Randstedelijke Rekenkamer
Provincie(s)
Flevoland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland
Ingestuurd door
Anneke van der Sluis
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)