Skip to main content

Beoordeling doelstellingen begroting 2012 Flevoland

Datum van publicatie: 04-04-2012

In de afgelopen jaren heeft de provincie Flevoland veel aandacht besteed aan het versterken van de informatievoorziening rondom begroting en verantwoording. De Rekenkamer heeft op basis van eerder onderzoek in 2007 een aantal suggesties gedaan voor verbetering van de begroting. Het verbetertraject heeft sindsdien verder vorm gekregen. Het doel van dit onderzoek was te beoordelen of de formulering van de doelstellingen uit de begroting 2012 SMART is. Voorts is de begroting op hoofdlijnen beoordeeld als sturingsinstrument.

Centrale onderzoeksvraag

Doelstelling: Beoordelen van de formulering van de doelen uit de begroting 2012 en het op hoofdlijnen beoordelen van de begroting als sturingsinstrument.
Vraagstelling: In hoeverre is de formulering van de begrotingsdoelen SMART en is de begroting bruikbaar als sturingsinstrument?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Randstedelijke Rekenkamer
Provincie(s)
Flevoland
Ingestuurd door
Anneke van der Sluis
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)