Skip to main content

Bestuurlijk rapport vooronderzoek SWO

Datum van publicatie: 2018-11-05

De Rekenkamercommissies van Hoogeveen en De Wolden hebben beide in 2017 de
Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen SWO als mogelijk onderwerp voor een
verkenning aangemerkt. Met het oog op de doelmatigheid en effectiviteit hebben deze commissies
eind 2017 besloten gezamenlijk vooronderzoek te doen naar deze ambtelijke fusie. Bij de
rekenkamerfunctie past dat dit vooronderzoek vanuit het raadsperspectief is opgezet. Dat betekent
bijvoorbeeld dat de door de raden van beide gemeenten vastgestelde kaders de rode draad in deze
verkenning vormen.
In het rapport van een vooronderzoek ontbreken anders dan bij een gebruikelijk
rekenkameronderzoek conclusies en aanbevelingen. Omdat het om een vooronderzoek gaat, is de
gangbare ronde van hoor en wederhoor achterwege gebleven.
Wel bevat deze rapportage op basis van een scan van relevante documenten van de gemeenten
Hoogeveen en De Wolden en van SWO antwoorden op de vooraf in het Plan van Aanpak voor dit
vooronderzoek geformuleerde hoofdvragen. Die beantwoording van de hoofdvragen is gebaseerd
op de antwoorden op de deelvragen. Deze antwoorden zijn in dit Bestuurlijk rapport van het
vooronderzoek SWO opgenomen. Daarbij hebben de rekenkamercommissies tevens enkele
overwegingen voor de raden van Hoogeveen en De Wolden aangegeven.
Passend bij de hiërarchie van de doel- en vraagstelling van dit onderzoek zijn de antwoorden op
deze deelvragen weer ontleend aan de bevindingen. Die zijn per subdeelvraag beschreven in het
b

Centrale onderzoeksvraag

1. Is er reden voor uitgebreid onderzoek naar de praktijk van de Samenwerkingsorganisatie De
Wolden Hoogeveen (SWO) in relatie tot de veronderstellingen van de betrokken raden voor de
totstandkoming van deze fusieorganisatie per 1-1-2015?
2. Welke doel- en vraagstelling kunnen de rekenkamercommissies van de gemeenten Hoogeveen
en De Wolden verbinden aan een (mogelijk) hoofdonderzoek?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
De Wolden & Hoogeveen
Provincie(s)
Drenthe
Ingestuurd door
Jeroen
Onderzoek door
Meerdere rekenkamers met elkaar