Skip to main content

Betere plannen en meer draagvlak.

Datum van publicatie: 08-05-2014

De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar het gemeentelijk participatiebeleid. De conclusie is dat de gemeente niet per se, maar met een constantere kwaliteit moet gaan presteren. Om teleurstelling bij de burgers te verminderen moeten participatietrajecten nog professioneler worden opgepakt en een betere plek krijgen binnen de organisatie.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe ziet het gemeentelijke beleid over participatie eruit?
–Is er een actueel participatiebeleid?
–Welke doelen worden nagestreefd?
–Welke (financiële) middelen zijn hiertoe beschikbaar gesteld?
–Is het participatiebeleid voldoende bekend (onder bestuurders, raad en ambtenaren)?
–Heeft de raad de kaders vastgesteld?
UITVOERING
2 Hoe wordt het beleid toegepast?
–Op welke wijze is participatie geborgd in de werkprocessen van de gemeentelijke organisatie?
–Wordt participatie in beleidsprocessen adequaat voorbereid en doordacht via een plan van aanpak per project?
–Welke middelen worden vooral ingezet en wordt daarmee het doel bereikt?
–Wordt in de praktijk voldoende aan verwachtingenmanagement gedaan?
–Hoe wordt de raad geïnformeerd over de uitvoering van het participatiebeleid?
–Welke rol heeft de raad in participatietrajecten? In hoeverre nemen raadsleden ook actief deel aan participatietrajecten?
EFFECTEN
3 In hoeverre worden de beoogde doelen bereikt?
–Worden participatietrajecten geëvalueerd en worden de participanten daarbij betrokken? Zo ja, zijn burgers tevreden?
–Leidt participatie in de praktijk tot betere en beter gedragen besluiten?
LEREN EN ONTWIKKELEN
4 Hoe heeft de participatiepraktijk van de gemeente Amstelveen zich in deze collegeperiode ontwikkeld? In hoeverre zijn de lessen uit de evaluatie van 2009 en de vernieuwde koers voor participatie via wijkplatforms ook echt opgepakt?
5 Wat zijn de actuele ambities en verwachte ontwikkelingen voor de komende jaren en hoe kunnen deze worden versterkt? Wat zijn hiertoe zinvolle lessen uit de huidige praktijk?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Amstelveen
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
B. Dorland
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)