Skip to main content

Betrokkenheid van inwoners bij de warmte- en energietransitie in Hilversum

Datum van publicatie: 2021-02-08

In de periode november 2019 tot en met januari 2021 heeft de rekenkamer onderzoek gedaan naar de betrokkenheid van inwoners bij de energie- en warmtetransitie in Hilversum. De rekenkamer concludeert dat alle betrokken partijen (netbeheerders, marktpartijen, woningbouwcorporaties en energiecoöperaties) eigen doelen en wensen hebben. De gemeente zoekt naar manieren om beleidsdoelen, verwachtingen en rollen van deze partijen met elkaar te verbinden om zo in 2040 uiteindelijk aardgasvrij te zijn. De gemeente zet daarbij in op initiatieven vanuit de samenleving, zonder daarop te sturen. Dit roept de vraag op hoe de doelstelling “aardgasvrij in 2040” gehaald gaat worden. Binnen de samenleving heeft een aantal enthousiastelingen zich georganiseerd in bewonersinitiatieven. De overige inwoners – de grootste groep – weten de gemeente nauwelijks te vinden. De gemeenteraad krijgt veel informatie over de warmte- en energietransitie, maar heeft moeite om door de bomen het bos te zien.

De rekenkamer beveelt daarom aan om inwoners beter te betrekken en de samenwerking met energiecoöperaties verder te professionaliseren. De sturing op het einddoel kan verbeterd worden door plannen, activiteiten en resultaten verder te concretiseren. Het vaststellen van de Transitievisie Warmte door de raad in het vierde kwartaal van 2021, biedt daarvoor kansen.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe ziet de gemeente Hilversum haar rol in de warmtetransitie? Wat verwachten andere partijen en inwoners hierin van de gemeente? Welke bewonersinitiatieven zijn er en hoe worden deze ondersteund vanuit de gemeente?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Hilversum
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Dorien Verloop
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
I&O Research