Skip to main content

Bewegen en sporten

Datum van publicatie: 2024-02-01

De Rekenkamercommissie Amstelveen heeft het sport- en beweegbeleid van de gemeente Amstelveen onderzocht. Daaruit blijkt dat de gemeente beschikt over een goede sportinfrastructuur, maar dat nog niet iedereen kan mee doen.

De Rekenkamercommissie beveelt aan om bij de uitvoering van het sport- en beweegbeleid meer focus te leggen op de doelgroep van mensen die een belemmering ervaren om te sporten. Het rapport biedt handvatten om dit te doen.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre is de sportinfrastructuur in de gemeente Amstelveen doelmatig en doeltreffend?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Amstelveen
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Griffie Amstelveen
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Partners + Pröpper