Skip to main content

Bijdragen aan de regionale economie

Datum van publicatie: 2022-10-20

In de regio Rotterdam-Den Haag werken 23 gemeenten sinds 2014 in de GR Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) samen aan de bevordering van het economisch vestigingsklimaat. De rekenkamer heeft vastgesteld dat de activiteiten van de MRDH op dit thema passen bij de rol die overheden hebben in succesvolle economische regio’s. Ook wordt geconcludeerd dat de samenwerking tussen gemeenten heeft geleid tot meer samenhang in beleid en bestuur en vergroting van de kennisuitwisseling.

De MRDH is een gemeenschappelijke regeling, wat betekent dat de uitvoering op afstand staat van de raden. De rekenkamer concludeert dat de adviescommissie, een belangrijk middel om raadsleden te betrekken bij het economisch programma, niet goed aansluit bij de rol van raadsleden.

De MRDH heeft een uitvoerende functie gericht op het financieren van activiteiten en projecten in de regio. Dit gebeurt met name via de bijdrageregeling. In 2021 was hiervoor een budget van € 2,7 mln. beschikbaar. De rekenkamer constateert dat de werkwijze omslachtig is, sprake is van structurele onderbesteding en dat niet alle projecten een duidelijke relatie hebben met opgestelde visies en programma’s. De belangrijkste aanbeveling van de rekenkamer is de uitvoerende functie te heroverwegen. Daarnaast beveelt de rekenkamer aan om minder doelstellingen te kiezen en duidelijker te zijn over de beoogde resultaten, zodat de MRDH een scherper profiel krijgt en raadsleden beter zicht krijgen op de voortgang.

Centrale onderzoeksvraag

De centrale vraag van het onderzoek is tweeledig en luidt als volgt:
1. Hoe bevordert de MRDH het economisch vestigingsklimaat en wat is de waarde hiervan
voor de regio en Rotterdam?
2. Welke mogelijkheden heeft de gemeenteraad om zijn kaderstellende en controlerende rol in
de MRDH uit te voeren en hoe benut de gemeenteraad deze beschikbare instrumenten?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Rotterdam
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Samantha Langendoen
Onderzoek door
Rekenkamer zelf