Skip to main content

Bijstandsgerechtigden geven de gemeente Heerenveen een dikke voldoende.

Datum van publicatie: 2022-01-05

Bijstandsgerechtigden zijn tevreden over het contact met de gemeente blijkt uit het onderzoek wat de rekenkamercommissie Heerenveen heeft gehouden onder bijstandsgerechtigden. Het onderzoek geeft inzicht in de manier van communiceren met en de bejegening van bijstandsgerechtigden door de gemeente, in het bijzonder om het verstrekken van bijstandsuitkeringen, toezicht houden, handhaven, terugvorderen en begeleiding naar werk.

Aanleiding voor het onderzoek zijn signalen die bij de gemeenteraad kwamen over onheuse bejegening van bijstandsgerechtigden. De gemeenteraad heeft gevraagd om hier onderzoek naar te doen.

Tevredenheid onder bijstandsgerechtigden
Uit dit onderzoek blijkt dat het overgrote deel van de ondervraagde bijstandsgerechtigden (75% tot 80%) tevreden is over het contact met de gemeente, met een gemiddeld rapportcijfer van 7.7.

Een kleine minderheid, 10% tot 12%, is niet tevreden. Deze groep bestaat grotendeels uit cliënten die met terugvordering te maken hebben gehad. Zij zijn soms boos, vinden de regels oneerlijk of onduidelijk. Een enkeling heeft een klacht over de houding van de medewerker. Vaak ligt de oorzaak in het oneens zijn met een besluit of onbegrip over toepassing van de regels.

Medewerkers zeggen met het overgrote deel van de cliënten een goed contact te hebben. Af en toe zijn er klachten over de benadering van cliënten. Medewerkers hebben soms te maken met verouderde beleidsregels of dat deze regels in de praktijk slecht uitlegbaar zijn.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe ervaren bijstandsgerechtigden die een beroep doen op de Participatiewet in Heerenveen de bejegening?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Heerenveen
Ingestuurd door
Jeltje Elzinga
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
I&O Research