Skip to main content

Biosintrum in Oosterwolde: Onderzoek naar exploitatie, organisatie & rol van de raad

Datum van publicatie: 2021-11-21

Op 1 juli 2020 is door de gemeenteraad van Ooststellingwerf een motie aangenomen om de rekenka-mercommissie (RKC) Ooststellingwerf te verzoeken onderzoek te doen naar het proces van de totstand-koming van het Biosintrum, met de focus op de wijze waarop de gemeenteraad zijn kader stellende en controlerende rol heeft (kunnen) uitoefenen. De intentie is om te leren van het verleden en lessen te trekken voor de toekomst.

Centrale onderzoeksvraag

Heeft het college van Ooststellingwerf de raad volledig, juist en tijdig geïnformeerd over het oprichten van het Biosintrum in Oosterwolde? Hoe heeft de gemeenteraad hierbij zijn kader-stellende en controlerende taken uitgevoerd?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Ooststellingwerf
Provincie(s)
Friesland
Ingestuurd door
Jellie Rijpma
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Bureau voor Economische Argumentatie (BEA)