Skip to main content

Burger- en overheidsparticipatie in de gemeente Olst-Wijhe: verschuivende verantwoordelijkheden van inwoners en overheid

Datum van publicatie: 10-04-2017

De visie op onze samenleving en de rol van de overheid verandert, aangejaagd door onder meer een ingrijpende decentralisatie en transformatie in het sociale stelsel. Vooral de lokale overheid is in deze dynamiek op zoek naar haar rol, verantwoordelijkheden en manier van werken. Ze is voor steeds meer zaken verantwoordelijk, maar is daarbij in toenemende mate afhankelijk van de inzet van verenigingen, ondernemers en inwoners.
Het rapport gaat in op deze ontwikkelingen.

Centrale onderzoeksvraag

Op welke wijze wordt invulling gegeven aan overheidsparticipatie en burgerparticipatie, in hoeverre draagt dit bij aan het realiseren van de missie in het Communicatiebeleidsplan 2013-2017, en in hoeverre wordt de overheidsparticipatie en de burgerparticipatie door de inwoners van Olst-Wijhe als voldoende ervaren?
De Rekenkamercommissie beoogt hiermee inzichtelijk te maken hoe de gemeente Olst-Wijhe er voor
staat ten aanzien van haar participerende rol, het op dit moment toegepaste instrumentarium en het
vertoonde gedrag. Het betreft een exploratief, kwalitatief onderzoek waarbij we op zoek gaan naar
patronen in participatie en percepties van zowel inwoners als overheidsfunctionarissen ten aanzien
van samenwerking in verschillende vormen en rollen.

We proberen daarbij een zo goed mogelijk antwoord te formuleren op de volgende deelvragen:
– Percepties, verwachtingen en houdingen van overheidsfunctionarissen ten aanzien van inwoners
en vice versa. Hoe kijken de mensen tegen elkaar aan en ligt dat in lijn met de visie/doelstelling
van de gemeente zoals in het communicatiebeleidsplan verwoord?
– Welke beleidsontwikkeling vindt plaats en welk instrumentarium wordt toegepast binnen de
gemeente op gebied van overheids- en burgerparticipatie? Het betreft beleidsplannen en
instrumentarium die zijn vastgesteld (of eventueel verregaand in voorbereiding zijn) dan wel die
concreet worden toegepast.
– Werkwijze en aanpak van de gemeente en van inwoners: Hoe werkt het wel/niet de afgelopen
jaren? Waar lopen inwoners en overheidsfunctionarissen daarbij tegen aan? Waar zien inwoners
en overheidsfunctionarissen mogelijkheden?
– Ontwikkelingen elders in het land: wat kunnen we hiervan leren?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Olst-Wijhe
Provincie(s)
Overijssel
Ingestuurd door
Rekenkamercommissie Olst-Wijhe
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Stichting LiveBuild
Andere onderzoeker
Stichting LiveBuild